dnes je 25.4.2024

Input:

Hodnocení rizik výkonu pečovatelských služeb v domácnostech

8.7.2012, Zdroj: Ontario Safety Association for Community and Healthcare (http://www.osach.ca/)

Existují čtyři základní způsoby, jak rizika řídit, minimalizovat, případně odstranit. Jedná se o: (1) Technická opatření: změny prostředí vedoucí ke snížení nebezpečí expozice (např. nahrazení nebezpečných výrobků bezpečnějšími). (2) Administrativní kontrola: politiky a postupy určené zaměstnavatelem (např. přesně zadaný pracovní úkol, školení ve specifických pracovních postupech). (3) Dodržování doporučených a osvědčených pracovní postupů (např. mytí rukou, respektování mechaniky vlastního těla, aplikace standardní bezpečnostní opatření). (4) Osobní ochranné pracovní prostředky (OOP), oblečení nebo vybavení, které slouží k ochraně pracovníka (např. rukavice, ochranné brýle).

Zavádění technických opatření v prostředí cizích domácnosti může být problematické. Proto je třeba  více pozornosti věnovat administrativní kontrole, dodržování správné hygienické a pracovní praxe a osobním ochranným pomůckám. Je důležité, aby pracovníci byly pozorní ke svému okolí a byli tak schopni správně vyhodnotit jim hrozící rizika.

Zaměstnavatelé by měli:

 • mít k dispozici vypracované postupy zaměřené na rozpoznání, prevenci a kontrolu potenciálních nebezpečí. V těchto dokumentech by měly být zpracovány oblasti jako například komunikace rizik, oznámení těhotenství pracovnice, přidělení jiných pracovních úkolů (je-li to nutné) a lékařské vyšetření. Všichni pracovníci by měli mít právo požádat klienty a jejich rodinné příslušníky, aby nekouřili a odstranili domácí zvířata v době návštěvy,
 • přijmout systém identifikace nebezpečí a vyškolit pracovníky k jeho používání. Například systém  barevného kódování, který pečovatele upozorní na potenciální rizika (tj. například: fialová = násilí/zneužívání, oranžová = zbraně, červená = oheň, zelená = prostředí, modrá = zneužívání návykových látek, černá = jiné),
 • mít zavedené postupy pro přípravu, správu, dopravu a likvidací léků, léčiv a dalšího farmaceutického materiálu. S lékárnami si tento materiál předávejte vždy v předem domluvený čas a v naplánovaném množství,
 • mít pracovníky vyškolené v postupech a technikách pro evidenci a likvidaci expirovaných léků a látek pro dezinfekci. Zároveň by měli mít informace o tom, jak před těmito nebezpečími chránit členy rodiny, návštěvníky a domácí zvířata.

Dohlédněte na to, aby se prováděla formalizovaná inventarizace farmaceutického materiálu, chemikálií a dalších potenciálně nebezpečných látek, kterým by mohli být zaměstnanci, klienti a jejich rodinní příslušníci vystaveni.

 • proškolte pracovníky v tom, jak číst etikety na obalech, vysvětlete jim, co znamenají jednotlivé symboly s instrukcemi pro správný způsob manipulace, skladování a likvidace s chemikáliemi a farmaceutickým materiálem a jak se zachovat, dojde-li k nežádoucí či mimořádné situací,
 • ujistěte se, že zaměstnanci vědí, jak fungují nouzové východy, požární alarmy a hasicí přístroje,
 • poskytněte pracovníkům odpovídající osobní ochranné prostředky - rukavice, šaty, brýle nebo jinou ochranu očí, oblečení, ochranu obličeje, respirátory, ochranné pomůcky, nástroje pro likvidaci výrobků a materiálu a zajistěte, aby věděli, jak správně je mají používat,
 • přesvědčte se, že pečovatelé vyšetřují a dokumentují zdravotní stav klienta, klienta aby mu mohli podávat správné léky a provádějí úklid který je nezbytný pro bezpečí vlastního pracovníka,
 • vytvořte metody pro hlášení náhodné expozice a nežádoucích účinků,
 • vytvořte vhodný program pro sledování, evidenci a komunikaci rizik, který bude řešit případy úniku a následného nakládání s výměšky klienta,
 • poraďte se se zástupcem orgánu státního dozoru o typických pracovních úrazech v oboru a jiných obtížích a vhodných preventivních opatřeních,
 • využijte porady a meetingy k tomu, aby si pečovatelé mohli vyměit zkušenosti s jednotlivými klienty i s technikami řešení problémů,
 • mějte vypracovaný také postup jak mají pracovníci jednat s klienty s psychickou poruchou (např. sebevražedné sklony),
 • vytvořte program podpory zaměstnanců (EAP), aby pracovníci mohli získat podporu i v případě mimopracovních
Nahrávám...
Nahrávám...