dnes je 25.2.2024

Input:

Hodnocení rizik – povinnosti zaměstnavatele v oboru pečovatelských služeb

8.7.2012, Zdroj: UNISON (http://www.unison.org.uk)

Hlavní povinnosti zaměstnavatelů v rámci hodnocení rizik a řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v pečovatelství.

Hlavní povinnosti zaměstnavatelů jsou:

 • vytvořit vhodné a dostatečné metody hodnocení rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, i ostatních, kteří by mohli být těmto rizikům vystaveni,
 • stanovit potřebná a proveditelná preventivní a ochranná opatření,
 • revidovat pravidelně hodnocení rizik – zjišťovat a posuzovat nově vzniklá rizika, i ta, která pominula,
 • vést dokumentaci o posuzování a hodnocení rizik,
 • určit zvláště ohrožené zaměstnance, například osamocené pracovníky domácí péče, kteří pracují bez kolegy, který by jim v případě potřeby mohl zajistit pomoc,
 • přijímat opatření pro efektivní monitorování a řízení rizik a pro plánování a přezkoumání preventivních opatření,
 • zajistit náležitou pracovnělékařskou péči,
 • určit postupy, které musí být dodržovány v případě vážného a bezprostředního nebezpečí,
 • informovat průběžně o zdravotních a bezpečnostních rizicích zaměstnance a školit je v jejich provádění opatření na jejich odstranění,
 • pokud nemají dostatek informací, konzultovat s odborníky.


Hodnocení rizik musí být co nejširší a mělo by zahrnovat všechny potenciálně rizikové situace nebo činnosti, kterými jsou pracovníci domácí péče ohroženi, a to zejména:

 • příjezd ke klientovi, především v noci v odlehlých oblastech a / nebo pěšky,
 • ruční manipulaci,
 • pracovní prostředí včetně prostor mimo domácnosti klientů,
 • nakládání s nebezpečnými látkami,
 • řešení problematického chování klientů a násilné incidenty,
 • zacházení s domácími zvířaty, škůdci, znečištěním a potenciálními zdroji infekce,
 • manipulace s hotovostí,
 • postupy pro evidenci léků a pro pomoc klientům s jejich aplikací,
 • postupy pro hlášení a evidenci nehod, mimořádných událostí, nová rizika, poruchy zařízení nebo jiné záležitosti.


Hodnocení rizik by mělo brát v úvahu také rizika spojená s používáním mobilních komunikačních zařízení jako jsou telefony či pagery, transport a přechovávání léků a hotovosti.
Ujistěte se, že tyto položky byly do hodnocení rizik zahrnuty.

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost, informovat zaměstnance o správných způsobech ochrany zdraví a způsobech bezpečné práce. Trénink by měl zahrnovat všechna rizika, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, a upozornit na všechna potřebná bezpečnostní opatření. Všem novým zaměstnancům musí být poskytnuto úvodní školení o práci v pečovatelských službách. Školení by mělo jasně vymezit a popsat oblasti činnosti pečovatele či pečovatelky, žádnou z oblastí by nemělo podceňovat a také by mělo informovat o vhodné obuvi a oblečení pro tuto práci. Tam, kde se při hodnocení rizik dojde k závěru, že pracovník musí být chráněn konkrétním druhem oblečení nebo obuvi, musí být toto vybavení poskytnuto a zaměstnanci musí být poskytnut příspěvek na jeho údržbu.

Zdravotní a bezpečnostní výcvik v rámci vstupního školení a měl zahrnovat:

 • poučení o zásadách správné ruční manipulace,
 • ochranu před infekcí,
 • prevence požáru,
 • první pomoc.

Základní hygiena

 • příprava pokrmů, ukládání předmětů a hygiena,
 • řešení mimořádných situací,
 • používání ochranných oděvů a jiného vybavení.


Školení by se mělo opakovat pokaždé, když:

 • nastanou změny v náplni práce, zaměstnanec dostane na starost nového klienta, nebo dojde k úpravě povinností,
 • zavádí se nové vybavení nebo se změní stávající,
 • dojde ke změnám v pracovních postupech.


Zaměstnavatelé musejí zaměstnancům poskytovat takové informace, které jsou snadno pochopitelné a jsou relevantní.

Některá častá nebezpečí

Několik nejčastějších bezpečnostních témat je zmíněno níže. Existuje však mnoho dalších a zástupce pro bezpečnost by se měl ve vlastním zájmu ujistit, že pracovníci domácí péče v jejich firmě znají všechny, které byly zjištěny při hodnocení rizik a týkají se jich.

Pasivní kouření
Přestože na řadě veřejných míst platí zákaz kouření, v prostorách, kde má člověk má svůj domov,  přechodně či trvale žije, žádný z takovýchto zákazů nelze uplatnit. To znamená, že pracovníci sociální péče, mohou být u klienta doma nebo v jiných obytných prostorách vystaveni pasivnímu kouření. To je situace, kterou není snadné řešit, protože zde dochází ke konfliktu práva jednotlivce kouřit (je u sebe doma) a práva na zdravé pracovní podmínky pečovatele. Situace může být ještě složitější, trpí-li klient nebo pacient nějakým typem duševního onemocnění, a je tedy méně pravděpodobné, že bude dosaženo kýžené dohody.

Přesto je vhodné pokusit se požádat klienta, aby přestal kouřit alespoň jednu hodiny před návštěvou, a během návštěvy umožnil pečovateli, aby větral místnosti, ve kterých pracuje. Není to dokonalé řešení, ale je to kompromis, který uznává práva obyvatele bytu stejně jako právo pečovatele na zdravé pracovní prostředí.

Ruční manipulace
Ruční manipulace je nejčastější příčinou zranění při práci v oblasti sociální péče, který je jedním z nejrizikovějších z hlediska poranění zad. Asi 50 % všech hlášených nehod v oboru souvisí s pomocí lidem, jejichž pohyblivost je snížena invaliditou nebo dlouhodobou nemocí.
Kromě toho, průzkum mezi pracovníky domácí péče provedený v roce 2001 britským

Nahrávám...
Nahrávám...