dnes je 15.4.2024

Input:

Edukace diabetika s glukometrem a selfmonitoring glykémie

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.40
Edukace diabetika s glukometrem a selfmonitoring glykémie

Mgr. Markéta Bodská

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů

A. Identifikační údaje

                     
Cíl standardu: Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče, edukace měření glykémie glukometrem a možnosti selfmonitoringu glykémie. Bude zvládat selfmonitoring, porozumí hodnotám glykémie, rozpozná příznaky hypoglykémie a hyperglykémie.
Závazný pro: Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře podle platné legislativy
Autor: Mgr. Markéta Bodská(diabetologická sestra diabetologické centrum FNKV)
Odborný garant:
Za aktualizace a revize odpovídá: …………………………
Revize: 1x za 2 roky
Záznam o provedených revizích:
Aktualizace: mimo pravidelné revize
Záznam o provedených aktualizacích:

B. Kritéria struktury (S) je nedílnou součástí úspěšné léčby pacienta s diabetem mellitem 1. i 2. typu a gestačního diabetu. K selfmonitoringu glykémie se používá glukometr, pacient se měří pravidelně v daném schématu malého či velkého profilu, dále při nečekané události, nemoci, pocitu hypoglykémie atd. Pacient by měl naměřené hodnoty

Selfmonitoring neboli samostatné měření glykémie pacientem v domácím prostředí zapisovat do pacientského deníčku a umět s hodnotami pracovat. Deníček s naměřenými hodnotami pravidelně konzultuje se svým ošetřujícím lékařem či edukační sestrou, kteří ho učí na dané situace reagovat změnou léčby, dietním opatřením či pohybovou aktivitou. Nedílnou součástí úspěšného selfmonitoringu glykémie je samozřejmě výběr vhodného a kvalitního glukometru.

1. Prostředí: domácí prostředí, pobytové sociální zařízení, ambulance praktického lékaře, ambulance diabetologa, interní či chirurgické lůžkové oddělení apod.

2. Pomůcky: glukometr, lanceta, náhradní jehla do lancety, edukační materiál psaný a obrazový, demonstrační video, deníček diabetika.

3. Zdravotnická dokumentace: lékařská zpráva, edukační záznam, chorobopis lůžkového oddělení.

C. Kritéria procesu (P)

Sestra:

1. Vybere vhodné a klidné místo k edukaci.

2. Pozve pacienty k individuální či skupinové edukaci.

3. Připraví si edukační materiály k edukaci.

4. Připraví si pomůcky k edukaci, popřípadě počítač k přehrání CD či DVD.

5. Představí se pacientovi a seznámí ho s průběhem edukace.

6. Zjistí, zda už pacient někdy glukometr používal.

7. Z lékařské dokumentace zjistí, zda je pacient od lékaře edukován o hodnotách normoglykémie, hypoglykémii a hyperglykémii, zda rozpozná příznaky hypoglykémie, hyperglykémie a zná příčiny jejich vzniku.

8. Vše s ním ještě jednou probere.

9. Cílenými dotazy zjistí povědomí pacienta o selfmonitoringu, jeho nutnosti a četnosti měření. Vysvětlí mu situace, kdy se měřit mimo naplánovaný rámec (např. nemoc, sport atd.).

10. Vysvětlí pacientovi, jak používat glukometr a odběrovou lancetu.

11. Vysvětlí pacientovi, kdy se měřit, jak zapisovat naměřené hodnoty a jak s nimi pracovat.

12. Vysvětlí a názorně ukáže pacientovi, jak se glukometr ovládá, mění baterie, používá odběrová lanceta, kam se vkládá testační proužek k měření.

13. Vysvětlí, jak uskladňovat testační proužky, jak často měnit jehlu v odběrové lancetě, jak likvidovat infekční materiál.

14. Nechá všechno pacienta vyzkoušet, popřípadě opakovaně všechno vysvětlí, zpětnou vazbou si ověří, zda pochopil podané informace a všechno technicky zvládá. Eventuálně edukuje i člena rodiny, který o pacienta pečuje.

15. Předá pacientovi písemné a obrázkové materiály, popřípadě předvede edukační DVD/CD. Eventuálně zapůjčí pacientovi DVD/CD domů.

16. Zpětnou vazbou si ověří, že pacient všechno pochopil. Cílenými dotazy zjistí, zda ví, co je selfmonitoring, zná frekvence měření, příznaky hypoglykémie a hyperglykémie, zda ví, jak se chovat při nemoci a sportu, zda umí používat glukometr a odběrovou lancetu.

17. Vyplní s pacientem edukační protokol, eventuálně si domluví termín další edukace či reedukace.

18. Edukační protokol s pacientem podepíše a jednu kopii mu předá domů.

19. Uklidí veškeré pomůcky, provede dezinfekci použitých pomůcek.

20. Založí edukační protokol do dokumentace pacienta.

D. Kritéria výsledku (V)

1. Pacient je informován o edukaci.

2. Pacient chápe nutnost selfmonitoringu a jeho frekvenci, zná pravidla měření při sportu a nemoci.

3. Pacient zná hodnoty normoglykémie, hypoglykémie a hyperglykémie.

4. Pacient zná příznaky hyperglykémie a hypoglykémie.

5. Pacient umí používat glukometr, vyměnit baterii, používat odběrovou lancetu.

6. Pacient ví, jak často měnit jehlu v odběrové lancetě, jak skladovat testační proužky.

7. Byl proveden záznam v ošetřovatelské dokumentaci,

Nahrávám...
Nahrávám...