dnes je 16.6.2024

Input:

Canisterapie

1.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10
Canisterapie

Bc. Aneta Novotná, DiS.

Úvod

Canisterapie je jednou ze složek animoterapie (někdy se používají také pojmy zooterapie nebo pet-terapie). Animoterapii lze definovat jako terapii využívající pozitivního působení zvířat na člověka.

U canisterapie je tímto terapeutickým prostředkem pes.

Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových, motivačních a sociálně integračních, ale neměl by být opomenut také její pozitivní vliv na fyzické zdraví.

Jak canisterapie léčí?

 • Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku.

 • Podněcuje verbální i neverbální komunikaci.

 • Rozvíjí orientaci v prostoru a čase.

 • Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti.

 • Rozvíjí sociální cítění a poznávání.

 • Ovlivňuje citovou složku osobnosti.

 • Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci.

 • Má významný vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci.

Canisterapeutičtí klienti

Canisterapie má výborné využití pro tělesně a mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci, často využívá například u DMO, LMD, svalové dystrofie, epilepsie... A například u autistů může pes pozvolným a dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká, od dětí po seniory a v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, lze ji tedy propojit s jinými terapiemi, jako jsou například muzikoterapie nebo arteterapie.

Základní rozdělení druhů canisterapie

Canisterapii lze rozdělit do čtyř základních skupin.

AAA (Animal Assisted Activities)

Tato skupina představuje terapii spíše jako formu společenské činnosti, kdy je pes využíván hlavně k zlepšení kvality života klientů (například v domově seniorů). Není zde naplánován žádný speciální cíl pro každou návštěvu. Návštěvy bývají spontánní a další setkání je dohodnuto podle potřeby.

Tyto aktivity poskytují především příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový či terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta. Cílem AAA je tedy především přinést klientům novou zkušenost, potěšit je a poskytnout další libé pocity spojené s přítomností zvířete jako motivačního prvku. Jsou poskytovány v různých prostředích, a to profesionálem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vybraných zvířat.

AAA lze rozdělit na formu:

 • pasivní, což je například umístění akvária do společenské místnosti v zařízení pro seniory, pozitivní efekt je již v pouhé přítomnosti zvířete,

 • interaktivní, kdy dochází k vzájemné interakci mezi klientem a zvířetem,

 • rezidentní, kdy zvíře je trvale umístěno v zařízení, pečují o něj klienti nebo personál,

 • návštěvní, kdy do zařízení dochází v pravidelných intervalech dobrovolník se svým zvířetem či skupina dobrovolníků (tato forma je v zařízeních s náročnou ošetřovatelskou péčí vítanější).

AAT (Animal Assisted Therapy)

V této formě canisterapie je zvíře již nedílnou součástí terapeutického procesu.

Vytváří se při ní také dokumentace o průběhu jednotlivých terapií. Přínosem je aktivní komunikace mezi dobrovolníkem a terapeutem či ošetřujícím lékařem týkající se konkrétních cílů.

Cílem AAT je často posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího (například léčení fobií nebo nácvik dovedností, jako jsou mluvení, zvýšení koncentrace či chůze aj.). Při AAT jsou stanoveny specifické léčebné cíle, které jsou vytvářeny pro klienty individuálně.

AAT lze rozdělit na formu:

 • individuální,

 • skupinovou.

Příklady léčebných cílů AAT programu:

V oblasti tělesné: zlepšení jemné motoriky, zlepšení sebeobsluhy, zlepšení obratnosti, zlepšení rovnováhy, uvolnění spasmů atd.

V oblasti mentální: zvýšení verbálních interakcí jak mezi členy skupiny, tak při individuálním kontaktu, zlepšení schopnosti koncentrace, potlačení negativistických pocitů, snížení projevů agrese, redukce úzkosti a osamělosti, zvyšování sebeúcty a sebedůvěry, smysluplné a hodnotné trávení volného času.

V oblasti kognitivní: rozšiřování slovní zásoby, zlepšení činnosti dlouhodobé i krátkodobé paměti, rozvoj sociálního cítění, zlepšení abstraktního vnímání, orientace v prostoru, trénování dílčích činností, jako jsou čísla, barvy, tvary.

V oblasti motivace: zlepšení zapojení do skupinových aktivit, zlepšení interakce s druhými klienty, ošetřovateli, rodiči atd., zvýšení spolupráce na léčbě.

AAE (Animal Assisted Education)

Mezi základní pojmy běžně používané v oblasti zooterapie patří v zahraničí bezesporu i Animal Assisted Education – AAE, výuka s přispěním zvířat.

AACR (Animal Assisted Crisis Response)

Termín Animal Assisted Crisis Response – AACR – znamená krizovou intervenci za asistence zvířete/psa.

Polohování se psy

Polohování se psy je patrně nejznámější canisterapeutickou metodou, přesto mnoha lidem není jasné, na čem se tato metoda zakládá.

Kvalifikovaný fyzioterapeut ví, jakým způsobem může klienta efektivně polohovat a jaké cíle tím sleduje. A právě v hlavách fyzioterapeutů se zrodila myšlenka zapojit do polohování psy a položit je vedle klienta tam, kde normálně leží podpůrné polštáře. Role fyzioterapeuta

Nahrávám...
Nahrávám...