dnes je 18.7.2024

Input:

59/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.12.2019

č. 59/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.12.2019
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 5. února 2002
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
401/2002 Sb.
(k 4.9.2002)
nové znění § 1, přechodná ust.
565/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 18 novelizačních bodů
251/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 1 odst. 1
368/2008 Sb.
(k 7.10.2008)
mění § 1 odst. 1
442/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
mění § 1
452/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3, § 4 a přílohu č. 2; ruší § 5
91/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
475/2017 Sb.
(k 29.12.2017)
mění § 1 odst. 1
185/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 1
39/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění 3 § odst. 3 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
265/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 13 odst. 2
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. b) a c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon”) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 74 písm. a) zákona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona:
ČÁST PRVNÍ
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty
§ 1
(1)  Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen „odměna”) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.
(2)  Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami2) , zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu24) .
(3)  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavce 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
(4)  Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen „obecní úřad”). V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
ČÁST DRUHÁ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYTVÁŘENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ
§ 2
(1)  Volební okrsky4) se vytvářejí tak, aby byly zachovány přirozené územní celky a zajištěna dostupnost volebních místností pro voliče.5)
(2)  Volební okrsek pro vzdálené části obce, města, města se zvláštním postavením, městské části nebo městského obvodu (dále jen „obec”) lze vytvořit, pokud má alespoň 10 voličů.
(3)  Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné
Nahrávám...
Nahrávám...