dnes je 13.7.2024

Input:

538/2002 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.

č. 538/2002 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.
Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí stanoví podle § 45 k provedení § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 7 odst. 6, § 10 odst. 3, § 14 odst. 10, § 16 odst. 3, § 17 odst. 5, § 20 odst. 4, § 23 odst. 4, § 27 odst. 5 a § 31 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo kultury”)” zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.
3. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4)  Pokud vlastník věci navržené k prohlášení za kulturní památku požádá ministerstvo kultury, od něhož obdržel písemné vyzvání podle § 3 odst. 5 zákona, aby údaje uvedené v odstavci 3 byly doplněny za pomoci odborné organizace státní památkové péče (dále jen „odborná organizace”), ministerstvo kultury, nejde-li o údaje o umístění věci, způsobu jejího užívání a vztazích opravňujících vlastníka k nakládání s věcí, této žádosti vlastníka vyhoví.”.
4. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


„2 § 3, 20 až 22 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.”.
5. V § 2 odst. 2 se slova „krajský národní výbor” nahrazují slovy „ministerstvo kultury”.
6. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3)  Ministerstvo kultury oznámí prohlášení území za památkovou zónu odborné organizaci k vyznačení do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „Ústřední seznam”).”.
7. V § 3 odst. 3 se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborná”.
8. § 4 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.
9. § 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) znějí:
㤠5
Ústřední seznam a seznamy kulturních památek správních obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou veřejně přístupné, jde-li o údaje o nemovitých kulturních památkách. V případě údajů o movitých kulturních památkách mohou do Ústředního seznamu a seznamů kulturních památek správních obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, osoby pro studijní účely na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení
Nahrávám...
Nahrávám...