dnes je 24.5.2024

Input:

477/2012 Sb., Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

č. 477/2012 Sb., Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
[zrušeno č. 110/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,
b) způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,
c) způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,
d) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
e) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a
f) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.
§ 2
Předmět podpory
(1) Předmětem podpory je
a) elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
c) biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Způsoby využití biomasy
(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen „společné spalování”), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje
1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen „spoluspalování”); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo
2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen „paralelní spalování”),
c) anaerobní fermentace, nebo
d) spalování biokapalin.
(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) společného spalování s druhotným zdrojem, nebo
c) spalování biokapalin.
(3) Při
Nahrávám...
Nahrávám...