dnes je 18.7.2024

Input:

326/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 326/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.
Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.
2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:
„35. 710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI
Výkony
 
číslo
název
80025
Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111
Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovací pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.”.
3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který zní:
„49.7. Výjimka z frekvenčního omezení
Výkon
 
číslo
název
09119
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.”.
4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39 vkládá položka 40, která zní:
„40. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče”.

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako položky 41 a 42.
5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:
 
„00085
4 059”.
6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:
„7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče
Jedná se o OD 00085.
Obligatorním obsahem OD 00085 je:
1.  Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.
2.  Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.
OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.”.
7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:
„1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU
K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 110, 116,
Nahrávám...
Nahrávám...