dnes je 24.5.2024

Input:

312/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 312/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 13. září 2013,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
„(1) Matrika je státní evidence
a) narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství”) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,
b) narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan”), a
c) uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15a nejde-li o občany.


15§ 667 občanského zákoníku.”.
2. V § 1 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 2, § 4a odst. 2, části první hlavě I nadpisu dílu 6 a § 73a se slovo „registrovaného” zrušuje.
3. V § 1 odst. 3 se slovo „registrovaného” nahrazuje slovem „kniha”.
4. V § 1 odst. 4 se slovo „registrovaného” nahrazuje slovem „vzniku”.
5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
㤠1a
V tomto zákoně se nezletilým rozumí fyzická osoba mladší 18 let, která nenabyla plné svéprávnosti.”.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství (dále jen „registrující matriční úřad”) vede jednu matriční knihu pro správní obvod vymezený prováděcím právním předpisem [§ 2 odst. 1 písm. a)].”.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
7. V § 4 odst. 2 a v § 4a odst. 2 se za slova „31. prosince 1958,” vkládají slova „jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,”.
8. V § 4 odst. 3 a v § 4a odst. 3 se za slova „31. prosince 1958” vkládají slova „ , jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,”.
9. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
10. V § 4a odstavec 1 zní:
„(1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou ročně.”.
11. V § 4a odstavec 4 zní:
„(4) Krajský úřad provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (dále jen „zkouška”) u
Nahrávám...
Nahrávám...