dnes je 24.5.2024

Input:

244/1998 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, platné do 15.5.2003

č. 244/1998 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, platné do 15.5.2003
[zrušeno č. 137/2003 Sb.]
VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu
ze dne 14. října 1998
o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 6 odst. 5 a § 48 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:
ČÁST PRVNÍ
UTAJOVANÉ PÍSEMNOSTI, STUPNĚ UTAJENÍ
§ 1
Utajované písemnosti
Utajovanými písemnostmi jsou pro účely této vyhlášky listiny, nosná média a jiné materiály obsahující utajované skutečnosti vyjádřené v jakékoli podobě.
§ 2
Stanovení stupně utajení
(1) Stupeň utajení utajované písemnosti se stanoví podle významu chráněného zájmu, závažnosti obsahu utajované písemnosti a s využitím seznamu utajovaných skutečností.
(2) Při stanovení stupně utajení se posuzuje každá nově vznikající písemnost nebo její část samostatně. U utajované písemnosti složené z více částí se stanoví stupeň utajení podle části s nejvyšším stupněm utajení nebo vyšší.
(3) V odůvodněných případech může být stanovený stupeň utajení časově omezen. V těchto případech se lhůta pro utajení uvede u vyznačeného stupně utajení slovy „UTAJOVAT DO . . . . . . . .”.
§ 3
Vyznačení stupně utajení
(1) Na utajované písemnosti se stupeň utajení vyznačuje takto:
a) „PŘÍSNĚ TAJNÉ” a v čísle jednacím zkratkou„PT”,
b) „TAJNÉ” a v čísle jednacím zkratkou „T”,
c) „DŮVĚRNÉ” a v čísle jednacím zkratkou „D”, nebo
d) „VYHRAZENÉ” a v čísle jednacím zkratkou „V”.
(2) Stupeň utajení se na utajované písemnosti listinného charakteru vyznačí na přední straně jejího prvního listu, v pravé horní části. Stupeň utajení „Přísně tajné” nebo „Tajné” se vyznačí na každé straně utajované písemnosti obsahující informace, v horní a dolní části.
(3) Stupeň utajení se na utajované písemnosti nelistinného charakteru vyznačí na popisném štítku, obálce, obalu apod.
(4) Vyznačení stupně utajení se provádí psaným slovem podle odstavce 1 nebo otiskem razítka podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této vyhlášky.
§ 4
Změna nebo zrušení stupně utajení
(1) Stupeň utajení se změní nebo zruší
a) po uplynutí lhůty, na kterou byl stanoven,
b) pomine-li důvod utajení,
c) po uplynutí skartační lhůty při skartačním řízení utajovaných písemností označených skartačním znakem A (archiv) nebo V (výběr), pomine-li důvod utajení. V případě, že důvod utajení nepomine, uvede se na utajované písemnosti nová skartační lhůta nebo se vyznačí doba, po kterou je nutné utajovanou písemnost utajovat, slovy „UTAJOVAT DO . . . . . . . . . . . ”,
d) byl-li stanoven v rozporu se seznamem utajovaných skutečností nebo neoprávněně. V těchto případech upozorní ten, kdo tuto
Nahrávám...
Nahrávám...