dnes je 13.7.2024

Input:

221/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 221/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6b zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)  zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.”.
2. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)  požární a evakuační výtahy.”.
3. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6)  Je-li podmínkami územního rozhodnutí stanoveno předložení dokumentace pro provádění stavby podle zvláštního právního předpisu12(dále jen „prováděcí dokumentace”), musí být splněny požadavky uvedené v § 10 odst. 2.”.
4. V § 5 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1 závěrečné části ustanovení, § 10 odst. 1 a v § 41 odst. 2 písm. n) bodě 6 se slovo „podrobnější” nahrazuje slovem „prováděcí”.
5. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1)  Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům.”.
6. V § 7 odst. 3 větě první se za slova „funkční zkoušce,” vkládají slova „nebo koordinační funkční zkoušce,”.
7. V § 7 odst. 4 se slova „a způsobem stanoveným” nahrazují slovem „stanoveném”.
8. V § 7 odst. 8 se na začátek písmene f) vkládá slovo „písemné” a slova „podle § 10 odst. 2” se nahrazují slovy „o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”.
9. V § 9 odst. 2 větě první se slova „a způsobem stanoveným” nahrazují slovem „stanoveném”.
10. V § 9 odst. 8 se na začátek písmene e) vkládá slovo „písemné” a slova „podle § 10 odst. 2” se nahrazují slovy „o provedení kontroly provozuschopnosti”.
11. Nadpis § 10 zní:
„Společné požadavky na projektování a montáž požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů”.
12. V § 10 odst. 1 se čárka za slovem „dokumentace” nahrazuje slovem „a”, slova „a kontrole
Nahrávám...
Nahrávám...