dnes je 18.7.2024

Input:

119/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. dubna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 
 
strana
 
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 2 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3)  Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 a připojí českou značku shody k výrobku; výrobce nebo dovozce nemusí připojit českou značku shody v případě posouzení shody při kusové výrobě podle § 9. Vzor české značky shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.
(4)  Označení českou značkou shody musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
(5)  Pokud je česká značka shody zvětšena nebo zmenšena, musí být dodrženy vzájemné proporce mezi jejími jednotlivými prvky. Výška české značky shody nesmí být menší než 10 mm.”.
3. V § 13 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f)  úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení; tyto vlastnosti se uvádějí v rozsahu počáteční zkoušky typu a vyjadřují se třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem tak, aby stavba mohla být řádně navržena a provedena,”.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
4. V § 13 odst. 1 písm. h) se slova „vlastnosti výrobku splňují” nahrazují slovy „výrobek
Nahrávám...
Nahrávám...