dnes je 25.2.2024

Input:

Zvláštnosti komunikace s muslimským pacientem

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.85
Zvláštnosti komunikace s muslimským pacientem

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Migrace obyvatelstva je součástí dějin lidské společnosti a je třeba s ní počítat i v budoucnosti. Současná migrační vlna přivádí do Evropy vyznavače muslimského náboženství. S muslimy se můžeme setkat v každém koutě světa, tedy i v ČR. Islámská víra má určité odlišnosti od křesťanství, které vytvářelo základy evropské kultury. Islám ovlivňuje každodenní život muslimů. Podle statistik žije v České republice asi 15-20 tisíc muslimů. Islám byl jako náboženství v ČR zaregistrován v roce 2004.

Etnická příslušnost

Etnická příslušnost je věcí individuální identifikace člověka s určitým společenstvím, nikdo ji nenařizuje, je to výsledek výchovy v rodině, ve škole, v širší společnosti. Lidé v průběhu života mohou svou etnickou identifikaci měnit v důsledku migrace do jiné země, jejímuž etnickému prostředí se přizpůsobí. Taková akulturace je přirozeným jevem všech společností. Podle Velkého sociologického slovníku je kultura souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí. Představuje program činností jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulturními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. (Petrusek, 1996, s. 548-549) Kulturní pluralita je teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá společenství (národy, etnika, náboženské skupiny) mají své specifické kultury, které je nutno považovat za zcela rovnocenné. Proto je vhodné tolerovat způsob života cizích společenství a respektovat existenci odlišných hodnot a norem.

Kulturní vzorce

Péče o člověka ve zdraví a nemoci patří ke kulturním projevům dané společnosti. Reagování na zdraví a nemoc je také záležitost sociální, psychosociální, kulturní, etnická, náboženská. Kultura ovlivňuje vzorce chování a myšlení. Je to složitá struktura formující poznávání světa a života v něm. Nelze jí upřít i jistou prediktivní hodnotu, pomáhá předem odhadnout, jak kdo bude v dané situaci reagovat. Patří k ní rovněž řada obřadních tradičních zvyklostí a kodex etického rozhodování. Kulturní pravidla určitých etnik, která mají mocný vliv na rozhodování, mohou být pro nezasvěcené někdy těžko pochopitelná. Každý člověk je ovlivněn kulturním prostředím, v němž vyrůstá, pracuje nebo studuje. Vytváří si kulturní vzorec, tj. naučené schéma pro jednání ve standardních situacích. Toto schéma se promítá do jeho osobnostní výbavy, která je součástí eticky podmíněného chování.

Komunikační etiketa

Pokud uvádíme etické hodnoty do zdravotnické praxe, děje se tak přístupem k ošetřování nemocného a komunikativními dovednostmi. Tato rovina je spjata s rituály a konvencemi, které komunikaci doprovázejí a ulehčují sociální kontakt. Někdy hovoříme o komunikační etiketě. Problémy především vznikají, když tuto komunikační etiketu nerespektujeme a jsou to někdy větší potíže než při neznalosti jazyka. Tato etiketa má totiž u některých kultur velký význam. Nemocný člověk je mimořádně citlivý ke komunikačním faulům. Komunikace pomáhá léčit, komunikace může také hodně ublížit.

Islám

Islám je v současnosti nejrychleji rostoucí náboženství, mezi své přívržence počítá každého pátého člověka na světě. (Spencer, 2002, s. 51) Pro muslimy je jejich náboženství „ucelený způsob života”, kde se nedělá rozdíl mezi náboženským a světským a kde všechno podléhá islámské moci a předpisům. (Spencer, 2002, s. 129) Každý muslim muž či žena, má povinnost konat modlitbu, která vždy začíná slovy „Allah akbar“ („Alláh je veliký”). Muslim pro vykonání modlitby však musí být: 1) Duševně zdravý a svéprávný. 2) Relativně zralý a dosáhl již puberty, tedy obvykle kolem čtrnácti let. 3)Nepostižený vážnou nemocí. Ženy nesmějí mít menstruaci, rodit nebo být v šestinedělí. K modlení vyznavačů islámského náboženství by měla mít sestra vždy respekt. Je to součást jejich identity. Je nutné respektovat jejich očistu před modlením, nedotknutelnost koberečku, na kterém klečí, a také to, že při modlení bychom neměli procházet před nimi, abychom nenarušili pomyslné spojení s Mekkou. Islámská etika klade velký důraz na čistotu, ta je podle slov Mohammedových „polovinou víry”.(Ostřanský, 2009, s. 225)

Islámská etika

Islám není pouze nauka o víře, ale prostřednictvím předepsaných způsobů chování utváří životní styl věřících. Islámská etika je velmi důležitou součástí muslimské spirituality. Může se zdát, že v záplavě příkazů a zákazů islámského práva se ztrácí do pozadí, není tomu tak. Korán spolu s četnými příkazy z „tradice” (sunna) přinášejí množství morálních výzev, které lze jen obtížně shrnout do normalizovaných pravidel. Správný muslim by měl nejen dodržovat veškerá ustanovení náboženského práva, ale měl by se snažit v tom nejobecnějším smyslu činit dobro. Kulturně předvídavý a citlivý zdravotník pochopí stud a obavy mnohých muslimek a uchopí péči tak, aby byla zachována a respektována jejich touha po soukromí. Muslimky si přejí, aby při vyšetření mohly být vyšetřeny ženou lékařkou a doprovázeny sestrou. Přejí si při vyšetření odhalovat pouze minimální část svého těla. Pro mnohé muslimy je dodržování půstu během svatého měsíce ramadánu a vykonávání modlitby klíčové pro udržení zdraví těla a mysli, prevenci nemoci. Tyto pro příklad jmenované rituály jsou více než jen jednoduchým aktem pobožnosti, sestra by proto měla zhodnotit jejich význam u každého svého pacienta. (Bratinková, 2011, s. 21)

Komunikační tabu

Při komunikaci s muslimským pacientem je nutné dodržovat komunikační tabu. Někdy je to velmi obtížné, protože některé dotazy jsou u nás součástí rodinné a osobní anamnézy. Pokud je to možné, měla by u muslimské ženy rodinnou a individuální anamnézu zjišťovat žena lékařka, protože v rozhovoru se ženou bude o intimních tématech pacientka otevřenější. Rovněž manžel muslimské ženy vnímá komunikaci své ženy s lékařkou pozitivněji.

Verbální komunikace

V islámské kultuře je tabu hovořit nebo se tázat k následujícím tématům:

Rodinné a intimní problémy: To platí obzvláště tam, kde se jedná o rozhovor s osobou opačného pohlaví. Může se stát, že muslimský pacient na otázku rodinných problémů reaguje velmi vyhýbavě, protože není obvyklé s osobou nevyznávající islám o těchto

Nahrávám...
Nahrávám...