dnes je 27.2.2024

Input:

Zdravotně postižení o peníze nepřijdou

3.10.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Reakce MPSV na vyjádření Václava Krásy k výsledkům jednání Výboru pro sociální politiku PS PČR Ministerstvo práce a soci álních věcí považuje unáhlené zásahy do křehkého systému nároků na přiznání příspěvku na péči a jeho výplatu v novele zákona o sociálních službách za nekoncepční a nešťastné.

I když nebyl pozměňovací návrh prosazovaný panem Krásou Výborem pro sociální poli tiku přijat, zdravotně postižení nepřijdou o příspěvek na péči v žádném ze čtyř přiznávaných stupňů závislosti, tak jak tvrdí pan předseda Krása.

Návrh, který byl předložen na jednání Výboru, nebyl předem konzultován s MPSV ani se sociálními partnery. Návrh navíc směřoval zcela mimo rámec aktivit pracovní skupiny, členem je i pan Krása, která se zabývá koncepčními změnami v oblasti příspěvku na péči a systému posuzování.Navrženým ustanovením se prolamuje koncept hodnocení zvládání deseti základních
životních potřeb. Novela zákona, kterou pan předseda Krása prosazuje, však nevychází z konsensu zainteresovaných subjektů, které se od dubna letošního roku podílejí na
dlouhodobých systémových změnách v oblasti příspěvku na péči. Dne 11. dubna 2014 bylo na jednání za účasti paní ministryně Michaely Marksové, zástupců MPSV a zástupců
organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením dosaženo dohody na plánu prací při přípravě koncepčních změn s tím, že nejdříve budou provedeny všechny možné změny v
nelegislativní oblasti, jako jsou například metodické postupy Lékařské posudkové služby ČSSZ a normativní instrukce vůči Úřadu práce v oblasti sociálního šetření. Byly dohodnuty
jak krátkodobé až střednědobé cíle změn týkající se úpravy metodiky aplikace vyhlášek přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách (vymezení schopností zvládat základní životné potřeby) a sociálního šetření v Normativní instrukci
Nahrávám...
Nahrávám...