dnes je 29.5.2024

Input:

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

23.10.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení vyhlašuje pro rok 2016 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže o podmínkách poskytnutí dotace viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2016

Pro rok 2016 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

K obsahu programu podpory viz část III metodiky.

Pro rok 2016 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro:

  • sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů (tento fakt je v souladu s údaji o působnosti sociální služby uvedené v registru) a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity či pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, nebo
  • sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň bude při poskytování sociální služby vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (celostátní působnost).

V případě pochybnosti poskytovatele o tom, zda sociální služba jím poskytovaná spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz dotaz ohledně správnosti tohoto zařazení. Dotazy je možné posílat maximálně do 30. října 2015, na dotazy zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Informace o tom, že uvedená služba spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, nezakládá jakýkoli nárok na poskytnutí dotace.

Podpora nových sociálních služeb

Podpora těchto služeb vždy závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2016 určených na podporu sociálních služeb a bude řešena individuálně.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Dotace je

Nahrávám...
Nahrávám...