dnes je 23.5.2024

Input:

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory výkonu sociální práce

5.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení vyhlašuje pro rok 2015 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 pro obce II. a III. typu, vojenské újezdy, kraje a Hlavní město Prahu, resp. jejich úřady. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění povinnosti příjemce dotace uvedené v § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c) zákona o sociálních službách a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje vojenskému újezdu/obci/kraji/Hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce. Finanční prostředky budou použity na podporu výkonu sociální práce ve správním obvodu kraje/obce III. typu/hlavního města Prahy/obce II. typu/vojenského újezdu(dále jen „podpora“). Podpora musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – efektivnost, účelnost, hospodárnost.

Dotaci lze poskytnout pouze obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům.

Dotaci ze státního rozpočtu vojenskému újezdu, obci, kraji či Hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů/výdajů, na výkon sociální práce podle shora uvedených ustanovení, v rozsahu stanoveném v části III. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním

Nahrávám...
Nahrávám...