dnes je 15.4.2024

Input:

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb

24.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení vyhlašuje pro rok 2016 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro kraje a hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace uvedených v §95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje kraji/hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (viz § 95, písm. d) zákona o sociálních službách), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter (dále jen „podpora sociálních služeb“) a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách). Dále se podpora sociálních služeb řídí prioritami dotačního řízení pro rok 2016, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016“ a musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – efektivnost, účelnost, hospodárnost.

Sociální služby takto financované, jsou považovány za „služby v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest), coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji/hlavnímu městu Praze musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“).

Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Dotaci ze státního rozpočtu kraji či hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona

Nahrávám...
Nahrávám...