dnes je 19.10.2019
Input:

Úhrada za péči a příspěvek na péči

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57
Úhrada za péči a příspěvek na péči

Ing. Vratislav Vojnar

Při stanovení výše úhrady za péči v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem a týdenním pobytu (dále jen v „domově“) hraje důležitou roli příspěvek na péči. Příspěvkem na péči se v této souvislosti rozumějí finanční prostředky poskytované fyzické osobě, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci, je závislá na pomoci jiné fyzické osoby a z těchto prostředků hradí náklady spojené s jejím poskytováním.

Výše úhrady za péči v celoročním pobytu

Podle § 73 odst. 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se úhrada za péči v celoročním pobytu ve výše uvedených zařízeních sociálních služeb stanoví (s výjimkou týdenního pobytu) ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Výše úhrady za péči v domově tak činí pro příjemce příspěvku staršího 18 let:

  1. 880 Kč, jde-li o stupeň I,
  2. 4 400 Kč, jde-li o stupeň II,
  3. 8 800 Kč, jde-li o stupeň III,
  4. 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV.

Pozn.: V případě péče poskytované mimo shora uvedená a některá další pobytová zařízení činí výše příspěvku na péči od dubna 2019 ve stupni IV. 19 200 Kč, ve stupni III. pak od července 2019 částku 12 800 Kč. Toto zvýšení však nenáleží osobě, které je poskytována péče v pobytovém zařízení sociálních služeb. Proto pokud bude přijat do domova klient, kterému byl přiznán příspěvek v této výši, dojde ke změně (snížení) výše jeho příspěvku na 13 200 Kč, resp. 8 800 Kč, a to od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o snížení příspěvku.

Výše úhrady za péči v týdenním a denním pobytu

Pokud je klient přijat k týdennímu pobytu, výše úhrady za péči činí maximálně 75 % přiznaného příspěvku. Konkrétní částka úhrady by měla být stanovena s přihlédnutím k rozsahu a četnosti poskytovaných úkonů, nemusí činit toto maximum a může být i nižší.

Pokud domov nabízí službu denní pobyt (denní stacionář), příspěvek na péči v tomto případě ve výši úhrady žádnou roli nehraje. Za poskytování péče v tomto případě se vypočítá výše úhrady v rámci stanovené hodinové sazby (aktuálně činí maximálně 130 Kč/hod.), a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění poskytovaných úkonů. Pokud doba péče trvá méně než celou hodinu, výše úhrady se alikvotně krátí.

Vyúčtování úhrady za péči

Zákon o sociálních službách stanovuje nejen způsob výpočtu a výši úhrady za sociální služby, ale požaduje i její vyúčtování za uplynulý kalendářní měsíc. Klient hradí služby a péči v domově jednorázově za celý měsíc, a to obvykle k 15. dni v měsíci. Nezřídka se však stává, že po část měsíce pobývá z různých důvodů mimo zařízení, služby, péči tudíž nečerpá (hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, pobyt v lázních, v rodině atd.), a proto by mu v takovém případě měla být alikvotní část zaplacené úhrady vrácena. Způsob vyúčtování úhrady („vratek ze zaplacené úhrady”) zákon neupravuje a ponechává tak na poskytovateli sociální služby, jak otázku vratek vyřeší a upraví ve svém vnitřním úhradovém předpise.

Z praxe je zřejmé, že většina domovů řeší vyúčtování úhrady tak, že vyúčtuje vratku ze zaplacené úhrady za každý předem ohlášený kalendářní den nepřítomnosti klienta (tj. nepřítomnost během dne bez přerušení od 00.00 hodin do 24.00 hodin) výpočtem „deniny” (denina: měsíční částka příspěvku děleno počtem dnů v měsíci) a vynásobením počtem dnů nepřítomnosti v kalendářním měsíci.

Příklad 1

Klient domova – příjemce příspěvku ve stupni II. – byl např. v měsíci dubnu v důsledku náhlého zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován po dobu 12 dnů. Jeho měsíční úhrada za péči v domově činí 4 400 Kč. I když nemohl v tomto případě nahlásit svou nepřítomnost předem, považuje se tento důvod za splněnou podmínku včasného nahlášení, a proto mu domov vrátil za 10 dnů nepřítomnosti alikvotní část měsíční úhrady, tj. 1 466 Kč (146,6 Kč x 10). Den odchodu a den návratu z nemocnice není do doby nepřítomnosti