dnes je 29.5.2024

Input:

Školení o bezpečnosti práce

2.6.2000, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak mám jako majitel privátní stomatologické praxe se třemi zaměstnanci realizovat pro své zaměstnance školení o bezpečnosti práce? Je lepší obrátit se na odborníka, aby personál proškolil, nebo postačí obstarat si texty o bezpečnosti práce a provést školení sám? Jaký je obvyklý postup a oficiální požadavky na takovéto školení?

Zaměstnavatel má ze zákona (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) povinnost při nástupu do práce řádně seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat (§ 35 odst. 2). Dále pak (§ 133 ZP) ukládá zaměstnavateli, kromě dalšího, seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady pro výkon práce; pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zákon nestanoví požadavky na odbornou způsobilost - kvalifikaci osoby, která bude toto seznamování (školení) a následné ověřování získaných znalostí provádět. Nestanoví ani, v jakých časových intervalech je nutné školení opakovat. V praxi to znamená, že jenom a pouze zaměstnavatel sám rozhodne, zda provede školení sám nebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance, anebo si objedná tuto službu u odborné firmy, poskytující služby v oblasti BOZP. Rovněž tak je na zaměstnavateli, aby rozhodl, podle aktuálního stavu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, v jakých intervalech bude školení a ověřování vědomostí z těchto předpisů opakovat.

V souvislosti s výše uvedeným je nutno zmínit, co je považováno za dostatečné vyhovění zákonnému požadavku "řádné seznámení" a "pravidelné ověřování".

Seznámení resp. školení musí být nepochybné a prokazatelné. Doklad o provedeném školení by měl proto obsahovat tyto náležitosti:

  • druh školení,
  • osnova školení (výčet předpisů - konkrétních paragrafů a dalších materiálů - např. návody výrobce k obsluze zařízení, které jsou obsahem školení),
  • kdo školení provedl - jméno a podpis,
  • datum a místo školení,
  • způsob ověření znalostí odpřednášené problematiky (závěrečný pohovor, diskuse o tématech školení, zkouška, test apod.),
  • seznam účastníků školení a jejich podpisy stvrzující účast na školení a porozumění odpřednášené látce.

Základní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci můžeme, a v praxi se to i používá, označit následovně:

  • vstupní (obecné) školení - při nástupu do zaměstnání,
  • vstupní školení na pracovišti, kterým získá zaměstnanec poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potřebné pro danou odbornou způsobilost,
  • opakované (periodické) školení - v intervalech stanovených interním předpisem zaměstnavatele.

Tam, kde je to možné, vstupní školení lze spojit se školením na pracovišti. V konkrétním případě tazatele tato možnost není vyloučená.

Informativní obsah osnovy školení:

  • Seznámení zaměstnance
Nahrávám...
Nahrávám...