dnes je 28.11.2023

Input:

Rozvoj jemnej motoriky pre sebakoncepciu seniora

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Rozvoj jemnej motoriky pre sebakoncepciu seniora

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová

V súčasnosti naša spoločnosť hľadá východiska, ktoré by umožnili, aby  ľudia vo vyššom veku žili zmysluplne, zaujímali sa o svoje okolie, prežívali svoje  radosti i starosti. Dôležitým predpokladom úspešnosti jedinca v spoločnosti je kvalita zdravia a komplexná kvalita motorických schopností a zručnosti. Motorická zručnosť je schopnosť vykonávať pohyby časťou ruky  tak, aby pohyby boli presné a účelné z hľadiska dosiahnutia cieľa. Prejavuje sa v jemnej motorike. Motorickú zručnosť zaraďujeme do oblasti obratnostných schopností.

Jemná motorika zahŕňa :

  • grafomotoriku - pohybová aktivita pri grafických činnostiach

  • logomotoriku - pohybová aktivita rečových orgánov pri artikulované reči

  • mimiku - pohybová aktivita tváre

  • oromotoriku - pohyby dutiny ústnej

  • vizuomotoriku - pohybovej aktivity so spätnou zrakovou väzbou 

V starobe dochádza k značným zmenám v oblasti motoriky. V prvom rade je to spomaľovanie tempa pohybov, neschopnosť urobiť niekoľko vecí naraz. Dochádza k redukcii pohybového registra a tým k pohybovej a výrazovej chudobe pohybov a hybnej monotónnosti. Viazne vzájomné prepojovanie jednotlivých pohybových aktov, narušený je znak združovania pohybu. Staroba predstavuje štádium involúcie ľudskej motoriky. Objavuje sa zníženie rovnovážnych schopností a motorických zručností. Zručnosť je veľmi dôležitá u seniorov z hľadiska sebaobsluhy, pokles vedie k neschopnosti vykonávať jemné motorické úkony. Z tohto dôvodu si schopnosti  obratnosti zaslúžia, aby im bolo venované viac pozornosti. 

Obratnosťou rozumieme schopnosť presne realizovať zložité časopriestorovej štruktúry pohybu. Táto motorická schopnosť je úzko spájaná s problémami riadenia a reguláciou motoriky. 

Štruktúru obratnosti vymedzujeme prostredníctvom jej zložiek, ktoré pôsobia ako akčné veličiny jednotlivých regulátorov, ktoré sú limitované možnosťami regulovanej sústavy: 

a) Kinesteticko- diferenciačná schopnosť. Umožňuje rozlišovať príslušné parametre vlastného pohybu. Vychádza z vysokej úrovne kinestetického vnímanie časových, priestorových a dynamických charakteristík priebehu pohybu.

b) Rovnovážna schopnosť -umožňuje udržať telo alebo predmety v relatívne stabilnej polohe.

c) Rytmická schopnosť - umožňuje štruktúrovanie pohybov do rytmickej formy. Prejavuje sa schopnosťou prispôsobiť pohyb danému rytmu alebo realizovať vlastný účelný rytmus.

d) Orientačná schopnosť- umožňuje rýchlo a presne zachytiť všetky dôležité informácie o pohybovej činnosti. Znamená to zmeniť postavenie a pohyby tela v priestore a čase v súlade s vonkajším prostredím alebo s pohybujúcim sa predmetom. Zvláštnym prípadom pohyblivosti je pružnosť a

Nahrávám...
Nahrávám...