dnes je 3.12.2023

Input:

Registrace, poskytování sociálních služeb

27.4.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obsah: Změny zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1. 1. 2014 v oblasti registrace Jaký je postup při změnách v registraci a aktualizaci údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb? Registrace sociální služby Tísňová péče Jaké je postavení občanských sdružení, resp. spolků od 1. 1. 2014 ve vztahu k možnosti poskytovat sociální služby? Jaké jsou možnosti poskytování sociálních služeb pro seniory na živnostenský list? Je možné poskytovat sociální služby zahraničními subjekty a poskytovat sociální služby pouze pro cizince? Jak zrušit sociální službu, mám-li rozhodnutí, ale provozovat jsem ji nezačal?

Změny zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1. 1. 2014 v oblasti registrace

K 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. V oblasti registrací došlo k těmto změnám

  • Žádost o registraci dle § 79 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ani rozhodnutí o registraci dle § 81 odst. 2 zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách, neobsahuje číslo platebního účtu žadatele.
  • Konkrétnější specifikace oznamovací povinnosti poskytovatele dle § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Rovněž došlo k 1. 1. 2014 ke změně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., a to zejména k navýšení maximální výše úhrady za poskytování služeb.

Jaký je postup při změnách v registraci a aktualizaci údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb?

Zákon o sociálních službách rozlišuje dva typy změn údajů a vymezuje je v § 82 odst. 1, 2 tohoto zákona.

V případě změny týkající se údajů, které jsou obsahem žádosti o registraci, ale nejsou náležitostí rozhodnutí o registraci, je poskytovatel povinen oznámit tyto změny registrujícímu orgánu do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly. Poskytovatel je povinen tyto změny registrujícímu orgánu doložit příslušnými doklady. Jedná se zejména o změny v personálním zajištění poskytovaných služeb.

V případě změny údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci (označení poskytovatele, identifikátor služby, název a místo poskytování sociálních služeb, druh poskytovaných služeb, cílová skupina, kapacita), je poskytovatel oprávněn tyto změny realizovat až po vydání rozhodnutí o změně registrace.

V případě porušení povinnosti oznámit změny údajů dle § 82 odst. 1 se dopustí poskytovatel správního deliktu, za který mu registrujícím orgánem může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

V případě, že poskytovatel realizuje změny týkající se údajů, které jsou obsahem rozhodnutí o registraci (např. navýší kapacitu či změní místo poskytování bez předchozího vydání rozhodnutí o změně registrace), dopustí se správního deliktu neposkytování sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci, za který mu registrujícím orgánem může být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.

Veškeré administrativní záležitosti je nutné řešit a konzultovat přímo s registrujícím orgánem, který poskytovateli případně sdělí další podrobnosti nebo si vyžádá doložení dalších dokladů.

Registrace sociální služby „tísňová péče“

Tísňová péče je vymezena v § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 7 vyhlášky č. 505/2006 Sb. tak, že se považuje za terénní službu, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti. Tato služba zahrnuje tyto základní činnosti.

  • Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytování základního sociálního poradenství je ze zákona o sociálních službách základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. V tomto případě poradenstvím nelze nahradit poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci.

Povinností poskytovatele je zajistit resp. nabídnout uživatelům vždy všechny základní činnosti vyjmenované pro danou službu zákonem o sociálních službách. Nelze při poskytování sociální služby jakoukoli ze základních činností z nabídky vynechat. To ovšem na druhé straně neznamená žádnou povinnost uživatelů tyto činnosti také odebírat.

Dobrovolnictví uživatelů, volnočasové aktivity ani společná setkávání nejsou zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím ve smyslu § 41 zákona o sociálních službách a § 7 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podle ustanovení § 41 zákona o sociálních službách a § 7 vyhlášky č. 505/2006 Sb., znamená pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Nejedná se ani o úklid domácností ani donášku obědů, které si klient může zajistit prostřednictvím jiné sociální služby (§ 40 zákona o sociálních službách „pečovatelská služba“), případně jinou, místně dostupnou komerční službou.

Výši úhrad si stanovuje poskytovatel v rámci uzavřené smlouvy s uživatelem. Výše úhrady se však podle ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., rovná maximálně skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. V tomto směru zákon o sociálních službách ani vyhláška č. 505/2006 Sb., nebrání poskytovatelům stanovit úhrady nižší. Při žádosti o registraci poskytovatele sociálních služeb se musí doložit finanční rozvaha, kde bude zřejmé, jak se zajistí provoz služby v případě, když se od uživatelů bude vybírat nižší úhrada, než jsou skutečné náklady na provoz služby.

Jaké je postavení občanských sdružení, resp. spolků od 1. 1. 2014 ve vztahu k možnosti poskytovat sociální služby?

K 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. V poslední době se na MPSV obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude po 1. 1. 2014 MPSV přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb, respektive zda MPSV připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by spolkům znemožnila

Nahrávám...
Nahrávám...