dnes je 3.12.2023

Input:

Liečba prácou u chorých s Alzheimerovou chorobou

12.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.21
Liečba prácou u chorých s Alzheimerovou chorobou

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Liečbu prácou (ergoterapiu) môžeme charakterizovať ako zamestnávanie, vzdelávanie, samoobsluhu, sebestačnosť a samostatnosť alebo pracovné činnosti. Zdôrazňuje sa jej význam pre uchovanie a cvičenie zdravých dynamických stereotypov, ochrana pred psychickou depriváciou a priame syndromologické pôsobenie, najmä pri redukcii negatívnych príznakov a tlmení niektorých produktívnych fenoménov. Počas činnosti človek ukáže ako môže prežívať a pociťovať radosť, riešiť problémy, vyjadrovať samého seba, svoje silne a slabé stránky. Činnosť ovplyvňuje do značnej miery jeho sociálnu rolu. Ergoterapia svojim dôrazom k činnosti v terapii podporuje ich funkciu a význam v živote človeka. Podstatou ergoterapie je na jednej strane zhodnotenie vplyvu choroby alebo problému na pacienta a vykonávanie každodenných činnosti, na druhej strane využitie aktivít v liečbe.

Ciel ergoterapie

Je zlepšenie kvality života, udržiavanie fyzickej aktivity,eliminácia strachu, úzkosti a stavoch nepokoja,zlepšovanie zručností pri vykonávaní bežnej denných aktivít, podpora aktivít denného života,podpora sebestačnosti,podpora manuálnych zručnosti,stimulácia pamäti opakovanými činnosťami.

Kondičná ergoterapia

U pacientov s ACH využívame kondičnú ergoterapiu Jej podstatou je odpútať pozornosť chorého od svojho zdravotného stavu, udržať jeho duševnú a fyzickú rovnováhu. Pacienta má vybraná práca zaujať a napĺňať . U pacienta s demenciou prostredníctvom zmysluplnej činnosti dosiahneme vnímanie vlastnej dôležitosti, spolupatričnosti s inými, vyplnenie voľného času, prevenciu psychických príznakov ako je napr. depresia, úzkosť, nepokoj. Cieľom je udržanie, ale aj rozvíjanie zostávajúcich schopnosti pacienta . Pri kondičnej ergoterapii sa využíva najmä práca s hlinou, ručné práce, čítanie, rôzne spoločenské hry (šach, dáma, kartové hry), práce v záhrade, rôzne druhy športov .Ergoterapia sa vykonáva v miestnostiach na to určených, alebo vo voľnej prírode. Precvičujeme manipuláciu s drobnými predmetmi, zdôrazňujeme úlohy spojené s manipuláciou, neverbálne komunikatívne programy, jednoduché formy spolupráce a verbálnej komunikácie. Terapeutické činnosti musia byť upravené podľa individuálnych potrieb a schopnosti konkrétneho pacienta. Cvičenia by mali pacientovi dávať pocit spokojnosti, nemôžu byť zdrojom stresu. Dôležitá je správna motivácia pacienta. Je nutné počítať s určitým stupňom apatie a nechuti k činnosti zo strany pacientov. U pacientov s Alzheimerovou chorobou při plánovaní činností musíme počítať s apraxiou horných končatín alebo inými problémami, ktoré sú spojené s vysokým vekom pacienta, napr. poruchy zraku.

Ergoterapia zameraná na výchovu k sebestačnosti

Ide o nácvik bežných denných činností ako je obliekanie, umývanie, nácvik mobility či komunikačných funkcií. Sebestačnosť vplýva na pacientovu psychiku. Liečebný výcvik sebestačnosti sa tak stáva aj istým druhom psychoterapie. V ergoterapii sa odlišuje pojem zamestnávanie od činnosti, ktoré zahŕňajú skupinové alebo individuálne aktivity, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho života, ktoré majú pre neho osobný vyznám, štrukturalizujú jeho život a sú súčasťou jeho identity.

Zásady organizácie činnosti:

 • spoznať každého pacienta,

 • individuálny prístup pri stavbe terapeutického programu,

 • vyhýbať sa preťaženiu organizmu,

 • snažiť sa porozumieť pacientovi,

 • odovzdávať pacientovi vlastné skúsenosti a zručnosti.

Úlohou ergoterapie je pôsobiť na pacienta predovšetkým z psychologického hľadiska, pretože najviac vplýva na myslenie, uvažovanie pacienta a pozitívne ovplyvňuje jeho duševný stav . Každá spoločenská zmena má za následok sťažené hľadanie, či už pozitív alebo negatív z minulosti, platí to aj v ergoterapii u psychiatrických pacientov. Základom pre získanie uspokojivých výsledkov je spôsob organizácie terapie, ktorá by mala byť zhodná s predstavami pacienta. Terapia má byť ľahká a príjemná, nenásilná, krátka (20-30 min.), rôznorodá a systematická.

Výber činností

U psychický chorých pacientov je dôležitý výber činností, ktoré majú hlavne psychosociálne a psychodynamické vlastnosti. Preto by mali splniť tieto podmienky:

 • vyžadujú určitú prípravu (pomôcok, človeka alebo prostredia),

 • vyžadujú použitie rôznych materiálov (pružných, mäkkých, tvrdších, čistých alebo

 • špinavých),

 • poskytujú senzorické impulzy (taktilné, zvukové, čuchové, zrakové, proprioceptívne),

 • umožňujú využiť ich štruktúru a kontrolu (pravidla),

 • využívajú interakcie (paralelné, interakčné činnosti, činnosti vo veľkých skupinách,

 • ktoré vyžadujú spoluprácu),

 • vyžadujú komunikáciu (neverbálnu, verbálnu),

 • zohľadňujú priebeh ale výsledok (rýchly úspech, pocit uspokojenia),

 • pracujú s motiváciou (kreativita, vzťah k životnému prostrediu a úlohám, potešeniu z činnosti).

Dôležitou súčasťou práce ergoterapeuta je nácvik sebestačnosti. Výber metódy práce je závislý na fyzických a kognitívnych schopnostiach pacienta a jeho štýlu učenia. Pacient s poruchou percepcie,

Nahrávám...
Nahrávám...