dnes je 20.3.2023

Input:

Hodnocení soběstačnosti u seniorů

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.89
Hodnocení soběstačnosti u seniorů

PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.

Stupeň soběstačnosti seniora můžeme zjišťovat odhadem a pozorováním při všedních činnostech denního života. K přesnému stanovení funkčních schopností seniora se doporučuje podrobněji zhodnotit rozsah a stupeň postižení, samostatnosti a soběstačnosti za použití standardizovaných testů.

Kalvach et al. (2004) rozlišuje aktivity základní, týkající se sebeobsluhy (např. oblékání, hygiena, chůze) a aktivity instrumentální, které umožňují člověku plnou soběstačnost (např. cestování, příprava jídla, telefonování, domácí práce, starání se o finance, užívání léků). Podle Bartoše et al. (2009) aktivity denního života vypovídají do určité míry o kognitivních funkcích a lze je chápat jako aplikaci kognitivních funkcí v běžném životě. Odrážejí schopnost integrovat různé kognitivní funkce (paměť, soustředění, praxii, gnózii a exekutivní činnosti) do vykonání určitého záměru.

Staňková (2006) z hlediska soběstačnosti v denních činnostech nemocné dělí do čtyř skupin:

  1. nemocní zcela soběstační, nezávislí na pomoci sestry, relativně psychicky komponovaní,
  2. nemocní částečně soběstační, schopní sebeobsluhy i mimo lůžko, avšak za vydatné pomoci svého okolí,
  3. nemocní zcela nebo částečně soběstační, ale upoutaní na lůžko, případně psychicky dekompenzovaní a vyžadující pomoc sestry,
  4. nemocní nesoběstační, upoutaní na lůžko, psychicky dekompenzovaní či v bezvědomí – zcela závislí na práci ošetřovatelského personálu pro svůj celkově těžký stav.

Aktivity každodenního života (ADL)

Aktivitami každodenního života jsou běžné základní činnosti a úkoly plněné v průběhu dne. Původní index vytvořil Katz v roce 1964. Zahrnuje samoobslužné úkony, jako je najedení, napití, koupání, udržení moči a stolice, oblékání a přesuny. Alternativní Barthelové index (tabulka 1) zahrnuje navíc hodnocení chůze a stoupání do schodů.

Tab. 1 Barthelové test aktivit denního života (ADL) (Kalvach a kol., 2004)

POLOŽKA Hodnocení (počet bodů)
1. najedení, napití
2. oblékání
3. osobní hygiena
4. koupání
5. kontinence moči
6. kontinence stolice
7. použití WC
8. chůze po schodech
9. přesun z lůžka na židli
10. chůze po rovině
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
kontinentní (10), občas inkontinentní (5), trvale inkontinentní (0)
kontinentní (10), občas inkontinentní (5), trvale inkontinentní (0)
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
sám (10), s pomocí (5), neprovede (0)
sám (15), s malou pomocí (10), s dopomocí vydrží sedět (5), nelze (0)
nad 50 m (15), s pomocí (10), na vozíku (5), neprovede (0)
Hodnocení 0–40 bodů vysoce závislý v bazálních činnostech
45–60 bodů závislý
nad 60 bodů závislost lehčího stupně

Instrumentální aktivity denního života (IADL)

Instrumentální aktivity denního života představují složitější činnosti, které umožňují ve svém souhrnu nezávislou existenci, tedy plnou soběstačnost (tabulka 2): nakupování, vaření, vedení domácnosti, používání dopravních prostředků, nakládání s penězi a telefonování.

Tab. 2 Test instrumentálních všedních činností – podle Lawtona (IADL – Instrumental Activity Daily Living) (Topinková, 2005)

   
Činnost Hodnocení Body
01 Telefonování Vyhledá samostatně číslo, vytočí je. 10
Zná několik čísel, odpovídá na zavolání. 05
Nedokáže používat telefon. 00
02 Transport Cestuje samostatně dopravním prostředkem. 10
Cestuje, je-li doprovázen. 05
Vyžaduje pomoc druhé osoby, speciálně upravený vůz. 00
03 Nakupování Dojde samostatně nakoupit. 10
Nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby. 05
Neschopen bez podstatné pomoci. 00
04 Vaření Uvaří samostatně celé jídlo. 10
Jídlo ohřeje. 05
Jídlo musí být připraveno druhou osobou. 00
05 Domácí práce Udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací, provede pouze lehčí práce nebo neudrží přiměřenou čistotu. 10
Provede pouze lehčí práce nebo neudrží přiměřenou čistotu. 05
Potřebuje pomoc při většině prací nebo se v domácnosti prací neúčastní. 00
06 Práce okolo domu Provádí samostatně a pravidelně. 10
Provede pod dohledem. 05
Vyžaduje pomoc, neprovede. 00
07 Užívání léků Užívá samostatně v určenou dobu správnou dávku, zná názvy léků. 10
Užívá, jsou-li připraveny a připomenuty. 05
Léky musejí být podány druhou osobou. 00
08 Finance Spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a výdaje. 10
Zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se složitějšími operacemi. 05
Neschopen bez pomoci zacházet s penězi. 00
Hodnocení Závislí 00–40 bodů
Částečně závislí 41–75 bodů
Nezávislí 76–80 bodů

Funkční míra nezávislosti – (FIM)

Tuto škálu vytvořil Granger a kol. v roce 1986. Je to škála mezinárodně akceptovaná, vycházející z Barthelové testu a je mírou, která hodnotí fyzickou a kognitivní disabilitu. Měří to, co pacient zvládne, bez

Nahrávám...
Nahrávám...