dnes je 2.3.2024

Input:

Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014

27.12.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014.

Pojistné
Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých případech 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné musí být na účet příslušné OSSZ připsáno nejpozději 20. dne následujícího měsíce, za které se pojistné odvádí. 

Pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
V roce 2014 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření, budou v roce 2014 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.

Dobrovolné důchodové pojištění
Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 nově 1 817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu. 

Důchody
Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout důchodového věku, budou muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění. 

Nemocenské pojištění
Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v letech 2011 – 2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 1. 2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

Podrobný přehled důležitých údajů

 

Rok 2014
 

Rok 2013
 

Všeobecný vyměřovací základ

za rok 2012:
  25 903 Kč

za rok 2011:
  25 093 Kč

Přepočítávací koeficient

za rok 2012:

1,0015

za rok 2011:

1,0315

„Průměrná mzda“
(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)

25 942 Kč

25 884 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)

1 245 216 Kč

1 242 432 Kč

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

Důchodové pojištění

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

    
 • zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření
 •   
 • zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření

 
6,5 %

3,5 %

 
6,5 %

3,5 %

    
 • zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

 
22,7 %

 
22,7 %

 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku        zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření
 •   
 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření

 

29,2 %

 

 26,2 %

 

 

29,2 %

 

 26,2 %

 

    
 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění
 •   
 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna důchodového spoření

28 %

30%

28 %

30%

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění

 • bez účasti na důchodovém spoření minimálně
 •   
 • s účastí na důchodovém spoření minimálně

 

1 817 Kč

1 946 Kč

 

1 812 Kč

1 942 Kč

Důchodové pojištění OSVČ

Maximální záloha OSVČ

30 301 Kč

30 233 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

    
 • do podání Přehledu za rok 2013

 

 

    
  • při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)
  •   

6 471 Kč

6 285 Kč

    
  • při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)
  •   

2 589 Kč

2 514 Kč

    
 • od měsíce podání Přehledu za rok 2013

 

 

      
  • při hlavní činnosti
  •   

6 486 Kč

6 471 Kč

    
  • při vedlejší činnosti
  •   

2 595 Kč

2 589 Kč

Nahrávám...
Nahrávám...