dnes je 23.4.2024

Input:

Daňově uznatelné výdaje na vzdělávání zaměstnanců

21.4.2000, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékař zaměstnává zdravotní sestru, která chce absolvovat dálkový speciální kurz pro zubní sestry, který stojí cca 20 000 Kč a bude trvat 3 roky. Je možné, aby lékař kurzovné zaplatil a odepsal z daní?
Jaký typ smlouvy by lékař měl se setrou uzavřít? Má smlouva obsahovat, že v případě rozvázání pracovního poměru ze strany sestry před stanovenou lhůtou bude muset uhradit školné?

Nejdříve si vymezíme otázku daňové uznatelnosti výdajů na speciální kurz, který hodlá absolvovat zdravotní sestra a lékař jí ho chce uhradit ze svých podnikatelských prostředků.

Vysvětlivka 12 pokynu Ministerstva financí ČR č. D-190 ke znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů nám říká, že za daňově uznatelné výdaje na vzdělávání zaměstnanců možno považovat výdaje na vzdělávání, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance. Mezi daňově uznatelné výdaje lze zahrnout také náhrady mzdy a pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný podle vyhlášky 140/1968 o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání (ve znění zákona č. 188/1988 a vyhlášky 197/1994). Těmito výdaji ovšem nejsou výdaje vynaložené na dosažení vyššího stupně vzdělání formou studia středoškolského nebo vysokoškolského v tuzemsku anebo obdobného studia v zahraničí (např. školné, jízdné, skripta apod.).

Pomůckou pro rozhodnutí, zda může zaměstnavatel (i podnikající lékař) zahrnout výdaje na vzdělávání svých zaměstnanců (zdravotní sestra) do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nám může být zákoník práce. Tento totiž rozděluje účast na školení a studiu na dva druhy:

1. Účast na školení a studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě dle § 126 odst. 2. Tato účast na školení a studiu je deklarována jako výkon práce, za který přísluší mzda. Zaměstnavatel je oprávněn dokonce uložit zaměstnanci účast na tomto školení k prohloubení jeho kvalifikace s tím, že následně dojde k využití získaných vědomostí zaměstnance pro podnikatelské účely zaměstnavatele. V tomto případě cesty spojené s takovýmito akcemi jsou pracovními cestami a zaměstnanci z toho titulu náleží dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, náhrada prokázaných jízdních výdajů, náhrada prokázaných výdajů za ubytování, stravné a popř. náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (předpokladem je, že k tomuto školení nebo studiu byl zaměstnanec svým zaměstnavatelem vyslán). Zaměstnavatel si současně může dle § 24 odst. 2 písm. k) a písm. p) zákona o daních z příjmů zahrnout výdaje vynaložené na takovéto školení nebo studium do daňově uznatelných nákladů.

2. Účast na školení a studiu při zaměstnání, v nichž zaměstnanec získává předpoklady stanovené právními předpisy nebo

Nahrávám...
Nahrávám...