dnes je 24.4.2024

Input:

550/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006, ve znění účinném k 1.4.2006

č. 550/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006, ve znění účinném k 1.4.2006
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2005,
kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 53 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Tato vyhláška stanoví v případech, kdy výsledkem dohodovacího řízení podle § 17 odst. 8 zákona není dohoda, nebo kde dohoda odporuje veřejnému zájmu,
a) výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
1. poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen „seznam výkonů”),
2. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících hemodialyzační péči,
3. poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,
4. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči,
5. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů,
6. domácí zdravotní péče poskytované ambulantními zdravotnickými zařízeními,
7. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů,
8. poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy a lékařské služby první pomoci
b) výši úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.
§ 2
(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen „zařízení ústavní péče”), se hradí paušální sazbou.
(2) Pokud zařízení ústavní péče poskytne zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů. Cena bodu stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20062) .
(3) Postup výpočtu paušální sazby podle odstavce 1 a regulační omezení se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu ve výši stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
(1) Výše úhrady zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů se pro 1. pololetí 2006 stanoví paušální
Nahrávám...
Nahrávám...