dnes je 23.5.2024

Input:

61/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 61/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
pozbývá platnosti ustanovení části první čl. I bodu 9
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. I
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 6 se slova „§ 4 odst. 8” nahrazují slovy „§ 6 odst. 4 a 5”.
2. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:
„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak26, nebo
b) prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.

Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.
(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje, je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č.
Nahrávám...
Nahrávám...