dnes je 28.11.2023

Input:

457/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 457/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třetí
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část dvacátou pátou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvacátou
186/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší část první
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část osmou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část osmnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 186/2016 Sb. k 1.1.2017)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o cenách
Čl. II
V § 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., se slova „pokut uložených finančním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad, a” zrušují.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 456/2011 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „finančních ředitelství” nahrazují slovy „finančních úřadů”.
2. V § 3 odst. 1 se slova „Finanční ředitelství3” nahrazují slovy „Finanční úřad”.
3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
4. V § 3 odst. 2 se slova „Finanční ředitelství” nahrazují slovy „Finanční úřad”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. V
V § 17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., se slova „územní finanční orgány” nahrazují slovy „finanční úřady” a slova „Územní finanční orgány” se nahrazují slovy „Finanční úřady”.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. VI
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 212/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 13a odst. 2 písm. c) se slovo „anebo” zrušuje.
2. V § 13a odst. 2 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo” a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) ke změně místní příslušnosti,”.
3. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „d)” nahrazuje slovem „e)”.
ČÁST SEDMÁ
(zrušena zák. č. 340/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST OSMÁ
(zrušena zák. č. 242/2016 Sb. k 29.7.2016)
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. IX
V § 7 odst. 3 písm. d) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se slova „územním finančním orgánům” nahrazují slovy „finančním úřadům”.
ČÁST
Nahrávám...
Nahrávám...