dnes je 15.4.2024

Input:

453/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění účinném k 20.4.2023

č. 453/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění účinném k 20.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
75/2020 Sb.
(k 13.3.2020)
mění přílohu č. 1
101/2023 Sb.
(k 20.4.2023)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 154 a 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
§ 1
(1) Za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu § 152 a 153 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Za nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 307 trestního zákoníku se považují nemoci a škůdci uvedení v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.
Nakažlivé lidské nemoci pro účely trestního zákoníku
AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV
amébová úplavice
dávivý kašel
cholera
hemorhagické horečky (např. Ebola, Marburg)
mor
ornitóza a psitakóza
otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou
pohlavní nemoci
salmonelózy
SARS (Severe acute respiratory syndrome - těžký akutní respirační syndrom)
trachom
trichinóza
tuberkulóza
tyf břišní a paratyf B včetně nosičství
tyf skvrnitý
úplavice bacilární
virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy B
záškrt
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.
Nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat pro účely trestního zákoníku
Nákazy společné více druhům zvířat:
1. Aujeszkyho choroba
2. brucelóza (B. abortus, B. melitensis, B. suis)
3. leptospiróza
4. listerióza
5. mor skotu
6. salmonelóza (invazivní sérovary -jejich původci)
7. slintavka a kulhavka
8. sněť slezinná
9. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)
10. trichinelóza
11. tuberkulóza (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis)
12. tularémie
13. verotoxigermí E. coli
14. vezikulární stomatitida
15. vzteklina
  
Nákazy skotu:
16. enzootická leukóza skotu
17. hemoragická septikémie (pasteurelóza)
18. plicní nákaza skotu
  
Nákazy ovcí a koz:
19. mor malých přežvýkavců
20. nakažlivá agalakcie
21. nakažlivá pleuropneumonie koz
22. neštovice ovcí a neštovice koz
  
Nákazy koní:
23. hřebčí nákaza
24. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)
25. influenza koní (chřipka koní)
26. mor koní
27. vozhřivka
  
Nákazy prasat:
28. africký mor prasat
29. klasický mor prasat
30. vezikulární choroba prasat
31. nakažlivá obrna prasat (Těšínská choroba prasat)
  
Nákazy drůbeže:
32. aviární influenza (vysoce patogenní a nízko patogenní)
33.
Nahrávám...
Nahrávám...