dnes je 29.5.2024

Input:

403/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony

č. 403/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 25. října 2012,
kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. I
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „zahájení výplaty dávky” vkládají slova „ze všech prostředků účastníka”.
2. V § 6 odst. 1 se slova „kdykoliv vypovědět” nahrazují slovy „vypovědět, není-li mu vyplácena dávka uvedená v § 19 písm. a) nebo b) nebo o dávku uvedenou v § 19 písm. a), b), e) nebo f) nepožádal”.
3. V § 8 se na konci textu písmen a), b) a c) doplňují slova „ze všech prostředků účastníka”.
4. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V rozporu se zásadou rovného zacházení není poskytování rozdílné výše příspěvku zaměstnavatele v závislosti na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce, pokud je to ujednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise zaměstnavatele.”.
5. V § 15 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a datum narození účastníka,”.
6. V § 16 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 2 doplňují slova „a datum narození účastníka,”.
7. V § 18 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 2 doplňují slova „a datum narození účastníka,”.
8. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „c),” zrušuje.
9. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „60 let” zrušují a za slovo „účastníka” se vkládají slova „ , který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,”.
10. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Podmínkou vzniku nároku účastníka na dávku uvedenou v § 19 písm. c) je
a) dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění a
b) trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 120 kalendářních měsíců.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
11. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Při stanovení věku podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), § 22 odst. 4 písm. c) a § 23 odst. 6 písm. c) se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.”.
12. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4” a na konci odstavce 2 se doplňují věty „V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4.”.
13. V § 22 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „to neplatí, jde-li o starobní penzi na určenou dobu podle odstavce 4”.
14. V § 22 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Penzijní
Nahrávám...
Nahrávám...