dnes je 24.5.2024

Input:

376/2013 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu

č. 376/2013 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
[zrušeno č. 266/2014 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2013
o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 10 odst. 6 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Technické provedení stanovených technických požadavků na zabezpečení bezpečnostního materiálu musí odpovídat zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu s ohledem na jeho množství, povahu a rizika spojená s jeho uložením.
(2) Stanovené technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou technickou normou nebo její částí (dále jen „určená technická norma”) podle jiného zákona1) , která obsahuje podrobné technické požadavky a je zveřejněna Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví (dále jen „Úřad”).
(3) Seznam určených technických norem je zveřejněn ve Věstníku Úřadu způsobem umožňujícím nepřetržitý a dálkový přístup.
(4) Osoba, která je povinna zabezpečit uložení bezpečnostního materiálu, může požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu podle odstavce 2 splnit i jiným technickým řešením, je-li zajištěna úroveň zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu, která je přinejmenším srovnatelná s úrovní zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu vyplývající z určené technické normy zveřejněné podle odstavce 3 ve Věstníku Úřadu.
§ 2
Mechanické zábranné prostředky I. kategorie
(1) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání nejméně 15 odporových jednotek podle určené technické normy upravující požadavky klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání2) .
(2) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje zabezpečený objekt I. kategorie, kterým je uzamčená místnost nebo samostatný objekt, pokud splňuje následující požadavky:
a) vstup je vybaven uzamykatelnými dveřmi, které vyhovují nejméně bezpečnostní třídě RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3) ,
b) stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu,
c) jiný otvor ve stěně, stropu nebo podlaze, například okna, světlíky, komíny, větrací otvory, je opatřen pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 5 mm, přičemž vzdálenost os prutů činí nejvýše desetinásobek průměru prutu, avšak ne více než 130 mm, a jejich spoje jsou svařeny nebo snýtovány,
d) okno, které spojuje zabezpečený objekt I. kategorie s prostorem nacházejícím se mimo uzavřené vnitřní prostory budov a dolní hrana jeho rámu se nalézá alespoň ve výšce 4 m nad úrovní terénu a v horizontální rovině alespoň ve vzdálenosti 5 m od jakéhokoli jiného objektu nebo terénní
Nahrávám...
Nahrávám...