dnes je 24.5.2024

Input:

358/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů

č. 358/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 2. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „stanoví v souladu s právem Evropských společenství1” nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a upravuje”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.”.
2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) je součástí národního kulturního pokladu České republiky, nebo”.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
3. V § 2 odst. 4 se slova „nařízením Evropských společenství,7” nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie7,”.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků.”.
4. V § 3 odst. 2 se za slovo „států” vkládají slova „prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu10” a slova „3 roky” se nahrazují slovy „5 let”.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI”).”.
5. V § 4 odst. 3 a v § 13 odst. 2 se slova „2 měsíců” nahrazují slovy „6 měsíců”.
6. V § 5 odst. 2 se slova „č. 2” zrušují.
7. Na konci
Nahrávám...
Nahrávám...