dnes je 23.5.2024

Input:

311/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 311/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 82 odst. 1, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se číslo „10” nahrazuje číslem „6” a číslo „25” se nahrazuje číslem „20”.
2. V § 5 odst. 4 se slovo „nepřetržitě” zrušuje.
3. V § 7 odst. 2 se číslo „95” nahrazuje číslem „100” a číslo „35” se nahrazuje číslem „40”.
4. V § 18 odst. 1 se za slovo „zkoušky” vkládá slovo „ , délku”.
5. V § 19a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.”.
6. V § 20 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra.”.
7. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.”.
8. V § 22 odst. 3 se slova „z cizího jazyka” zrušují a slova „v příslušné třídě” se nahrazují slovy „příslušného žáka”.
9. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné části příslušného žáka z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka do 30. dubna.”.
10. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
11. V § 38 písm. b) se slova „hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a” zrušují.
12. V § 41 se ve větě první slova
Nahrávám...
Nahrávám...