dnes je 26.5.2024

Input:

295/2015 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 295/2015 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015
o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
20/2020 Sb.
(k 11.2.2020)
mění § 2, § 4, § 5, § 8, § 11, § 12 a přílohy č. 1 a 3
20/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3 a ruší přílohu č. 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění krmiv, doplňkových látek a premixů na trh.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 2
Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 6 písm. a) a b) zákona]
(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za přípustný, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast nežádoucích látek2) .
(2) Seznam skladištních škůdců je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Zvláštní účely výživy
[K § 3 odst. 6 písm. d) zákona]
Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.
§ 4
Doplňkové látky
[K § 3 odst. 6 písm. e) zákona]
Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4) , a v příloze č. 3 k této vyhlášce, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které upravují oblast
Nahrávám...
Nahrávám...