dnes je 24.5.2024

Input:

241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2011

č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2011
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 16 novelizačních bodů též ruší § 9, vkládá § 27a
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší část čtvrtou (novelizaci zák. o spotřebních daních)
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část třetí (novelizaci zák.o DPH)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 16 odst. 1 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 26 odst. 7 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 16 odst. 4 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 26 mění odst. 4 a ruší odst. 7
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší § 22 odst. 1 písm. f)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí,1) nouzový stav,2) stav ohrožení státu3) a válečný stav4) (dále jen „krizové stavy”) a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.
(2) Zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) hospodářským opatřením pro krizové stavy organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen „nezbytná dodávka”),
b) dodavatelem nezbytné dodávky fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky,
c) plánem nezbytných dodávek samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství podle § 10,
d) systémem hospodářské mobilizace organizační, materiální, personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného stavu,
e) plánem hospodářské mobilizace samostatná část krizového plánu zpracovaná ústředním správním úřadem v systému hospodářské mobilizace,
f) plánem opatření hospodářské mobilizace samostatná část plánu krizové připravenosti5) zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské mobilizace,
g) mobilizační dodávkou nezbytná dodávka pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů uskutečňovaná po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu,
h) správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle zvláštního právního předpisu6) uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále jen „určená obec”), a správní úřad podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má působnost v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností,
i) podnikající fyzickou osobou fyzická osoba, která je podnikatelem podle zvláštního zákona,7)
j) uchováním výrobních schopností uchování speciálních technologických zařízení ve vlastnictví dodavatele mobilizační dodávky určených k zahájení nebo rozšíření výroby
Nahrávám...
Nahrávám...