dnes je 26.5.2024

Input:

186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o hazardních hrách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 130a a mění § 131
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
§ 2
Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na provozování hazardních her na území České republiky.
(2) Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra”) se považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky.
(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, na jinou smlouvu, jejímž předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo na smlouvu, jejímž předmětem je pojištění.
§ 3
Hazardní hra
(1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.
(2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:
a) loterii,
b) kursovou sázku,
c) totalizátorovou hru,
d) bingo,
e) technickou hru,
f) živou hru,
g) tombolu,
h) turnaj malého rozsahu.
§ 4
Účastník hazardní hry, sázející, vklad a sázka
(1) Pro účely právní úpravy hazardních her se rozumí
a) účastníkem hazardní hry fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad,
b) sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil sázku,
c) vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména
1. jedna nebo více sázek, nebo
2. další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře,
d) sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně
1. rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou; za cenu obvyklou se považuje cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku, a
2. částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
(2) V případě internetové hry je účastníkem hazardní hry pouze fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která má bydliště na území České republiky.
(3) Neprokáže-li provozovatel hazardní hry, že fyzická osoba, která se účastní internetové hry na území České republiky, má bydliště v jiném státě, má se za to, že má bydliště na území České republiky.
§ 5
Provozování hazardní hry
Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním
Nahrávám...
Nahrávám...