dnes je 3.12.2023

Input:

168/2016 Sb., Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

č. 168/2016 Sb., Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2016
o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon”), pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie1) ,
b) způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,
c) podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,
d) postup při úpravách údajů ve formulářích,
e) přístup k uveřejněným formulářům,
f) způsob doručování formulářů,
g) postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
h) přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,
i) strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele,
j) postup při změně profilu zadavatele a
k) strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.
§ 2
Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům
(1) Provozovatel Věstníku veřejných zakázek (dále jen „provozovatel”) na základě požadavku zadavatele odešle formulář uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) do Úředního věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem. Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí formuláře k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
(2) Pokud zadavatel nepožádal o odeslání formuláře do Úředního věstníku Evropské unie, provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem.
(3) Formulář doručený v souladu s § 3 je uveřejňován ve Věstníku veřejných zakázek způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
(4) Uveřejněný formulář a jeho úprava podle § 5 je bezplatně veřejně přístupný po dobu nejméně 5 let od jeho uveřejnění.
§ 3
Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění
(1) Formulář se doručuje
a) prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře ve Věstníku veřejných zakázek,
b) prostřednictvím dálkového přístupu s využitím xml datového rozhraní mezi informačním systémem a Věstníkem veřejných zakázek, nebo
c) jinými elektronickými prostředky na elektronickou adresu podatelny provozovatele.
(2) Přípustným formátem datové zprávy obsahující formulář doručovaný provozovateli prostřednictvím elektronických prostředků podle odstavce 1 písm. c) je formát xml (Extensible Markup Language Document).
(3) Formulář doručovaný podle odstavce 1 musí odpovídat pravidlům stanoveným v provozním řádu provozovatele zveřejněném na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek.
(4) Formulář nebude přijat k
Nahrávám...
Nahrávám...