dnes je 29.5.2024

Input:

109/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 109/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015
o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Za Hrnčířkou (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Ohrozim, Plumlov a Vícov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) společenstva acidofilních suchých trávníků a
b) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin ostřice přítupé (Carex obtusata) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému2) , obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně,
g) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
h) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,
i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních druhů dřevin při obnově lesa,
j) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
k) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
l) rozdělávat ohně, s výjimkou rozdělávání ohňů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření v lese.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 109/2015 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
Nahrávám...
Nahrávám...